DE WEG DIE ‘HOGEROP’ VOERT


Inleiding

We geven een beknopte weergave van een geestelijke ontwikkeling vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw, dat de wortels laat zien van waaruit het digitale magazine én deze website ‘Hogerop’ is voortgekomen en verder wil gaan in het actuele nu van gemeenteleven en ons persoonlijke leven. Het gaat er immers om waar we vandaag staan, al is het nuttig iets van de historie en de voortgaande ontwikkeling te weten.


Een stukje geschiedenis en ontwikkeling

De geruchtmakende genezingscampagne van de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn in 1958 heeft in ons land een flinke 'stoot' gegeven voor de volle evangelie-beweging. Hoofditems in zijn boodschap waren: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebr. 13:8) en de slogan: “God is een goede God en de duivel is een slechte duivel.”

In de nasleep van deze opwekkings- en genezingscampagne op het Malieveld te Den Haag werden er op initiatief van evangelist Sjaak Roose vanaf 1960 in het gebouw Beukenstein te Driebergen aanvankelijk zogeheten  Holy Ghost Meetings gehouden. Deze werden in het blad ‘Kracht van Omhoog’ aangekondigd. Toen evangelist Sjaak Roose op het landgoed Beukenstein te Driebergen deze heiligingssamenkomsten ging beleggen, liep hij er in de praktijk tegenaan dat veel christenen nog bevrijding van demonische bindingen nodig hadden.

Het werk op het conferentieoord 'Beukenstein' in Driebergen (1960-1968) onder de bezielende en radicale leiding van evangelist Sjaak Roose samen met het gevormde Beukensteinteam lag ten grondslag aan een grote geestelijke vernieuwing van denken. Het team heeft ervaren dat het gezegde in de volksmond “het is alsof de duvel ermee speelt” inderdaad in werkelijkheid de ware veroorzaker van zonde en gebondenheid aangeeft. Praktisch werd beleefd, dat Jezus redt, geneest, bevrijdt, doopt in de Geest en dat Hij vele zonen tot heerlijkheid wil brengen. Op dat conferentiecentrum werd opnieuw “het fundament gelegd van bekering van dode werken, geloof in God, de leer van dopen (in water, in Geest), oplegging van handen, opstanding der doden en eeuwig oordeel” (Hebr. 6:1-2), omdat dit fundament in de loop der eeuwen was aangetast en maar gedeeltelijk hersteld.

Bijbelleraar J.E. (Jo) van den Brink (1909-1989) ontvouwde daar een gedachtegoed, dat inzicht verschafte in de hemelse gewesten (de geestelijke wereld) en hij gaf daar ook de grondslag in Openbaring-opbouwweken van een geestelijke visie op het laatste bijbelboek. Zijn talrijke artikelen in het tijdschrift ‘Kracht van Omhoog’ (www.krachtvanomhoog.nl 1937-1996, waarbij de jaren 1960-1989 in het bijzonder van belang zijn voor de ontwikkeling van de boodschap) gaven velen hoop op bevrijding van de machten der duisternis, die het ware leven, ook van kinderen van God, trachten te knechten en te ondermijnen. Er werd een praktische remedie gegeven hoe je geestelijk als vrij mens kunt leven!

De Beukensteinconferenties hebben hun uitwerking niet gemist en de praktijk die daar beoefend werd en de nieuw verkregen inzichten kregen vooral vanaf 1968 gestalte in gemeentevorming. Overal in den lande ontstonden nieuwe volle evangeliegemeenten. In totaal oriënteerden zich ruim 40 gemeenten op de in ‘Kracht van Omhoog’ bijbels onderbouwde koers.

J.E. van den Brink publiceerde een twintigtal boeken en een aantal brochures die getuigen van een gedegen, bijbels onderbouwde visie op het Koninkrijk der hemelen (de boodschap van Jezus Zelf) of de hemelse gewesten (de boodschap van Paulus en de andere apostelen). Ze zijn te vinden op www.rhemaprint.nl .

Deze publicaties zorgden voor een vernieuwing van denken en verandering van leven bij velen! Leringen die het leven als christen en de geestelijke groei blokkeerden of afremden, werden getoetst aan de Bijbel en nieuwe geestelijke vergezichten gaven fascinerende perspectieven. Opnieuw werd het heerlijke doel van God met mensen verkondigd: de openbaring van de zonen van God, waar de schepping op wacht (Rom. 8:19, NBG-vert.). Daarnaast gaf hij talloze spreekbeurten in den lande, die een diepe kennis en begrip van Gods plan in de eindtijd in het midden van de toehoorders neerlegden. De verwachting van het zoonschap van God werd weer een levende realiteit!

De betekenis van wat een volle evangeliepionier heeft mogen herontdekken

Het is jammer dat J.E. van den Brink in (volle) evangelie Nederland door velen verguisd en niet begrepen is. Soms kon hij zich pittig en scherp uitdrukken, maar velen hebben zich ook niet de moeite getroost zich werkelijk te verdiepen in wat hij leerde. Doorgaans deed hij dat grondig beargumenteerd. Vaak werd hij ‘op de klank af’ bij voorbaat veroordeeld. Kortom: het ontmaskeren van bepaalde leringen werd hem niet door allen in dank afgenomen, terwijl anderen het juist als bevrijdende inzichten begroetten!

Een paar van die vernieuwende gedachten, die ‘onder het stof’ van dwalingen waren geraakt, zijn:

  • De bevrijding van gebondenheden en de strijd tegen de demonen in de hemelse gewesten die de oorzaak zijn van alle kwaad
  • het geestelijke zicht op Israël
  • de visie dat de gemeente door de grote verdrukking tot het einddoel van het geloof komt
  • een zuiver beeld van wie God is: enkel goed!

Hoe mooi is het om te werken vanuit:

  • een goed Godsbeeld,
  • een gezond mensbeeld en
  • een scherp beeld van satan.

Het is merkwaardig dat sommigen, die jarenlang door zijn diepgaande bijbelonderricht onderwezen en beïnvloed werden, later in zee gegaan zijn met bewegingen, zoals onder meer de 'Toronto-beweging', en daarmee zijn afgedreven van hun oorspronkelijke volle evangelie-gedachtengoed. Kennelijk zijn de inzichten die J.E. van den Brink zo grondig doorgegeven heeft in woord en geschrift bij hen van lieverlee weggeëbt.

Natuurlijk gaat het niet om de verheerlijking van een persoon, maar - dat onderstreepte Van den Brink zelf vaak - om de boodschap die hij bracht. Die is geenszins achterhaald.  J.E. van den Brink zelf zou er nooit op uit zijn geweest een 'ouwe schriever' te worden, die verafgood wordt. Veeleer gaat het erom verder te bouwen, op de ingeslagen weg voort te gaan met de dingen, die de Heer ook nu aanreikt.

Op de boodschap die J.E. van den Brink in  ‘Kracht van Omhoog’ had aangereikt, hebben anderen op hun wijze doorgebouwd en uitgebouwd op de weg verder.

We vermelden de vijf stevige boeken van Cees Visser in de serie ‘Gods plan met mensen’, te vinden op www.phos.nl . In deze geschriften wordt op systematische wijze het plan dat God met mensen heeft verwoord en uitgewerkt in zijn vele aspecten.

Een redelijke groep gemeenten en vooral gemeenteleden persoonlijk verwerken deze gezonde, bijbelse inzichten in eigen leven, om tot verdere geestelijke ontplooiing te komen, opdat Christus gestalte in ons zou krijgen (Gal. 4:19).

Praktische aansporing voor nu

Toepassing van kennis van de onzichtbare wereld is noodzakelijk voor ons leven. Christen-zijn is een wijze van ‘van bovenuit’ leven en wel vanuit het Koninkrijk van God door Gods gedachten over te nemen en daarnaar te gaan leven, spreken en handelen. Alle kennis, die wij kregen, wordt zo omgezet in daad!

Het gaat primair om een gestage ontwikkeling van innerlijk, goddelijk leven in de richting van het aankomende, volle zoonschap. Zoals het in een lied treffend wordt bezongen: “Want op de grote dag van Jezus zal Hij worden gezien. Met verbazing in de Zijnen, de volgroeide, de volwassen zonen Gods.”

Het is niet zo dat we terug moeten verlangen naar die gezegende opwekkingstijd van toen op Beukenstein onder het verkeerde motto: “vroeger was alles beter.” Dat is niet zo en wellicht wordt het verleden teveel geromantiseerd, waar wij met de inmiddels verdergaande ontwikkelingen richting nu en voor de toekomst bezig willen zijn. In die zin hoeven wij niet weemoedig terug te blikken naar het verleden, hoe dankbaar we ook kunnen zijn voor een nagelaten geestelijke erfenis.

Laten wij de pioniers van het volle evangelie niet vergeten, want op hun schouders bouwen wij verder. Maar laten we niet blijven hangen in een nostalgie naar oude zegen die nu vergane glorie is. Het leven van de ware christen ontwikkelt zich steeds vooruit, altijd voorwaarts, op de weg ‘hogerop’ die leidt naar het doel van God met de mens: de volkomenheid! Kom, ga met ons mee op de weg die naar omhoog voert (1 Kor. 12:31), de weg van de vrucht gecombineerd met de gaven van de Geest!

Jildert de Boer